Leveranciers Versterking-VTH

Inleiding

Softwareleveranciers worden uitgenodigd om bij te dragen aan het programma Versterking VTH-stelsel (stelsel voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving) door mee te denken en waar mogelijk deel te nemen aan verschillende try-outs die gericht zijn op urgente maatschappelijke opgaven en concrete knelpunten in de VTH-uitvoering. 

Het interbestuurlijk programma Versterking VTH-stelsel (IBP VTH), gestart op 1 juli 2022, is een gezamenlijk initiatief van zes partners: IPO, VNG, OD-NL en de ministeries van Justitie en Veiligheid, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en Infrastructuur en Waterstaat. Dit programma is opgezet naar aanleiding van aanbevelingen van de commissie Van Aartsen en rapporten van de Algemene Rekenkamer, die de dringende noodzaak benadrukken om het VTH-stelsel te verbeteren. 

Het IBP VTH streeft naar een merkbare verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving en de vermindering van milieuschade door snellere vergunningsprocedures, effectievere handhaving, en innovatie in bedrijfsprocessen. 

Dit zijn de zes thema's van IBP VTH